Interaktívne tabule sú vďaka svojmu dotykovému povrchu akoby kombináciou tabule a počítača, a tak vám umožňujú pracovať rukou podobne ako na počítači. Sú základom pre interaktívne riešenia vyučovania na školách.

Vyučovanie cudzích jazykov v prostredí moderne vybaveného jazykového laboratória


V poslednom období sa v rôznej forme skloňujú jazykové laboratória a vedú sa diskusie o ich prínose vo výučbe cudzích jazýkov. Vo všeobecnosti možno konštatovať , že jazykové laboratória a IKT technika, ktorá sa v nich využíva posilňujú rozvoj viacerých kľúčových kompetencií žiakov, predovšetkým určite ovládanie cudzích jazykov, ovládanie informačných a komunikačných technológií a ich aktívne využívanie v školskom i mimoškolskom učení.. V jazykovom laboratóriu sa využíva moderná výpočtová a audiovizuálna technika na projekciu multimediálnych prezentácií, využívanie interaktívnych elektronických výučbových materiálov pre prezenčnú i dištančnú formu vzdelávania. Jazykové laboratórium slúži tiež ako nástroj zmeny vyučovacích foriem, umožňujúci efektívnejšie a príťažlivejšie nadobúdanie vedomostí a zručností učiacich sa a samozrejme a zároveň efektívnejší a kreatívnejší prístup k príprave vyučovacej hodiny vyučujúceho. Dnes sa možno na školách stretnúť s dvoma typmi jazykových laboratórií staršími analógovými a novšími digitálnymi. Školy vzhľadom na finančné možnosti hľadajú riešenia, ktoré sú cenovo prijateľnejšie a tak funkčnosť a efektivita využitia zariadenia je niekedy, bohužiaľ na škodu , presunutá až na druhé miesto. Pritom možnosti digitálneho prevedenia sú ďaleko väčšie a variabilnejšie, či už sa jedná o využitie veľkého množstva multimediálnych zdrojov , chat, vytváranie až 8 pracovných skupín, riadenie konverzácie v pároch, monitorovanie študentských obrazoviek viac... Pri rozhodovaní by však mali školy brať na zreteľ, že toto zariadenie budú využívať ešte niekoľko nasledujúcich rokov. A tak aj prostredníctvom tejto témy by sme radi poskytli priestor na diskusiu a prezentáciu osobných skúseností vás učiteľov, ktorí už v praxi využívajú takéto zariadenia, aby sa podelili tak o pozitíva ako aj negatíva , ktoré sa spájajú s ich praktickým využitím na hodinách vyučovania cudzích jazykov. Samozrejme popritom chceme tiež dať možnosť klásť otázky učiteľom, ktorí sa ešte len rozhodujú aké jazykové laboratórium si vybrať.

Syndikovať obsah Syndikovať obsah